Handels- og leveringsbetingelser


Download

Anvendelse
1. Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Gælder handels- og leveringsbetingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske skriftligt mellem parterne.
Betingelser fra køber forpligter os ikke, også selvom vi efter ny modtagelse ikke udtrykkeligt modsiger disse.

Priser
2. Vores priser er uforbindende indtil der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse. Mundtlige tilsagn fra vores medarbejdere er således først bindende i dét der foreligger en skriftlig bekræftelse.
3. Vores priser på webshop kan være oplyst både ekskl. og inkl. moms, dette fremgår tydeligt på shoppen.
I varekurven oplyses priserne både ekskl. og inkl. moms. Danske kunders pris udregnes i danske kroner med 25 % moms. Ved ordre under 500,- netto gives der ingen rabat. Udenlandske kunders pris udregnes i euro og tillægges dansk moms 25 %, med mindre der opgives gyldigt moms nr. til beregning af EU-moms eller til udfærdigelse af eksport dokumenter.
Er leverancen på under 20kg informeres kunden om det eksakte fragtbeløb under ’varekurv’. Vejer leverancen mellem 20kg og 100kg vil kunden under ’varekurv’ informeres om et max-fragt beløb på 1000kr. Når kunden gennemfører købet, vil den eksakte fragt beregnes ud fra leverancens eksakte vægt og kundens postnummer.
Overstiger leverancen 100kg vil kunden blive kontaktet, angående det eksakte fragtbeløb - kunden informeres herom under ’varekurv’. For leverancer der overstiger 100kg, er det dermed ikke muligt at betale med betalingskort.

Betaling
4. Ved køb på vores webshop skal der ske samtidig betaling. Sker betalingen via. betalingskort, trækkes beløbet dog først på kortholders konto, når varen afsendes. Transaktionsgebyr må ikke overstige de af Nets fastsatte gebyrer.
5. Køber har ikke ret til hverken tilbageholdelse eller modregning.
6. Betaler køber ikke til aftalt tid, har vi fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgivning om renter ved forsinket betaling i Danmark.
7. Såfremt køber ikke betaler det forfaldne beløb rettidigt, er vi berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og foruden morarente, at kræve erstatning af køber for det tab, vi har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
8. Såfremt vi bliver bekendt med omstændigheder, der påvirker betalingsevnen hos køber i negativ retning, og som sætter betalingen i fare, er vi berettiget til, uafhængig af løbende aftaler at annullere enhver ordre samt kræve evt. udeståender indfriet omgående. Kommer køber i betalingsoverskridelse, er vi berettiget til, at opretholde ejerforhold i forhold til de leverede varer og tage dem tilbage.
Vi er berettiget til at forbyde videresalg og videreforarbejdning af den leverede vare/varer. Tilbagetagelse af fremsendte varer er ikke en annullering af kontrakten. I ethvert tilfælde kan vi kræve yderligere økonomisk sikkerhed for udestående ordrer, forudbetaling eller annullering. Disse beføjelser kan køber afværge ved fuldstændig betaling, eller ved at stille sikkerhed for fakturaværdi.

 

Leveringsfrister
9. Såfremt vi og køber i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra aftalens indgåelse. Den generelle leveringstid anses som værende senest 14 dage.
10. Leveringsfrister og terminer er overholdt, hvis de bestilte varer har forladt vores lager før fristens udløb.
11. Vi tager forbehold for strejker, lock out, vejrlig hændelser samt hændelser, der ligger udenfor vores kontrol. For at forbehold kan gøres gældende, skal det påvises at de anførte særlige omstændigheder har direkte indflydelse på en overskridelse af den aftalte levering. Dette forbehold gælder også hvis de anførte særlige omstændigheder indtræffer hos vores underleverandører. Disse omstændigheder meddeles til køber hurtigst muligt. Køber kan ved de anførte forsinkelser i leveringsfristen træde ud af den bindende købsaftale, men kan i øvrigt ikke rejse erstatningskrav mod sælger.
12. Ved restordrer, kan køber efter en af os fastlagt tidsfrist, træde ud af købsaftalen, såfremt varen ikke er afsendt indenfor den aftalte tidsfrist.
13. Finder køber at han ikke vil kunne modtage materiellet på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give os skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelsen påregnes at kunne finde sted.
Undlader køber at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuden forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted.
14. Med mindre køber i punkt 13. angivne undladelse skyldes et i Ansvarsfrihed (force majure) nævnt forhold, kan vi skriftligt opfordre køber til at modtage materiellet inden for rimelig tid.
Undlader køber - af årsager som vi ikke bærer ansvaret for – at modtage materiellet indenfor et sådant tidsrum, er vi berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, for den leveringsklare del af materiellet, som på grund af købers undladelse ikke bliver leveret. Vi forbeholder os da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført os. Erstatningen kan ikke overstige den del af købesummen, der dækker den del af materiellet, som ophævelsen omfatter.

Ejendomsforbehold
15. Alle de leverede varer forbliver vores ejendom indtil den samlede fordring er betalt, uanset hvilket retskrav eller forbehold der i øvrigt er fremsat, inkl. fremtidige fordringer og ordrer, der måtte være forudbetalt.

Levering/Forsendelse
16. Med overdragelsen af ordren/varen til speditør eller fragtmand, senest dog når ordren/varen fysisk forlader lager, overgår faren/risikoen ved alle ordrer til køber.
17. Vi er berettiget til dellevering indenfor et rimeligt omfang, såfremt den samlede ordre ved flere varenumre ikke er tilgængelig til samlet afsendelse.
18. Ved særlige anskaffelses ordrer eller ordrer til fremstilling er vi berettiget til at tilbageholde den samlede ordre indtil ordren er komplet. Evt. ændringsønsker kan efter ordreafgivelse ikke umiddelbart imødekommes.
19. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.
Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket ”Ex Works”.

Ophavsret vedr. tekniske dokumenter og teknisk information
20. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedr. materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter indgåelse af aftalen overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem, vi forbeholder os altså ophavsretten til disse. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra os anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra os må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, misbruges, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.
Såfremt vi har fremsendt tekniske informationer, dokumenter og/eller tegninger til kunden, hæfter kunden for at disse ikke videregives til tredjemand og dermed bryder ophavsretten.

SAFE-TEC ApS · Industrivej 17B · DK-4683 Rønnede

(+45 56 31 58 10 Ê+45 56 31 58 20 · www.safe-tec.eu · mail@safe-tec.eu · CVR nr.: 27446590

 

 

Hæftning, forbehold og mangler
21. Køber er pålagt at undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen. Køber skal meddele os skriftligt om evt. fejl og mangler ved produktet senest 8 dage efter modtagelsen. Forkerte og defekte varer sendes retur til os for købers regning. Returforsendelser uden forudgående aftale vil blive faktureret uden fradrag.
22. Ved indsigelse om berettigede fejl og mangler på varen, tager vi varen retur og fremsender et fejlfrit tilsvarende produkt.
23. Ved erhvervssalg tillægges et returgebyr på 15 %.
24. Anvendelse af fortrydelsesret forudsætter, køber returnerer de ubrugte produkter i original emballage. Fortrydelsesretten gælder ikke for produkter, som specialfremstilles, eller for større antal. I særlige tilfælde, herunder ved ændringer af produkter og råmaterialer eller store valutaudsving, kan vi være nødsaget til at foretage prisændringer.
Den pris der fremgår af ordrebekræftelsen er den gældende · Alle varer ejes af os, indtil de er betalt · Der kan forekomme farveafvigelser af tryktekniske årsager · Vi forbeholder os ret til produkt- og konstruktionsændringer · Vi tager forbehold for hændelser, der ligger udenfor firmaets kontrol såsom krig, jordskælv, oversvømmelser, brand etc. – såkaldt force majure. · Vi tager forbehold for, at et produkt kan blive udsolgt eller udgå af sortiment. Vi kan i disse tilfælde oftest tilbyde et erstatningsprodukt · Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.
25. Med henblik på erhvervskunder omfatter vores ansvar kun mangler i perioden fra materiellet leveres og 12 mdr. frem.
Anvendes materiellet mere intenst, end det er aftalt/anvist forkortes denne periode forholdsmæssigt.
26. Køber skal give skriftlig meddelelse om eventuelle mangler til os uden ubegrundet ophold, efter at manglen har vist sig og i intet tilfælde senere end fristen nævnt i punkt 25.
Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt køber ikke giver os skriftlig meddelelse om eventuelle mangler indenfor de frister, som er angivet ovenfor, fortaber køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen.
27. Såfremt køber har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 26 og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som vi bærer ansvaret for, forbeholder vi os ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger reklamationen har påført os.
28. Såfremt afhjælpning af manglen medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostninger herved køber.
29. Uanset bestemmelserne i samtlige punkter under hæftning, forbehold og mangler gælder reklamationsretten ikke for nogen del af materiellet ud over 12 mdr. fra den dag materiellet blev leveret til køber.
30. Vi har intet ansvar for mangler ud over det i samtlige punkter under hæftning, forbehold og mangler foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

 

Garanti
31. Vi giver erhvervskunder en garanti på de leverede varer på 12 mdr. fra leveringsdato. Vi forpligter os til at udskifte eller reparere den leverede vare, som påviseligt skyldes dårligt materiale, fejlkonstruktion eller mangelfuld produktion således at varen viser sig at være ubrugelig eller skadelig at anvende. Efter vort valg udbedres eller udskiftes varen så hurtigt som muligt. Den udskiftede vare overgår til vores ejendom. Defekte dele sendes til os franko.
Garantien tilbydes kun erhvervskunder.
32. Garantien omfatter ikke skader og defekter opstået grundet normalt brug, utilstrækkelig eller dårlig vedligeholdelse, herunder også forkert anvendelse i forbindelse med brug samt forkert eller mangelfuld brug af tilbehør. Yderligere hæftning i forbindelse med skadeserstatning eller kontraktopløsning overtager vi som leverandør ikke.
33. Garantien bortfalder hvis der uden skriftligt samtykke fra os som leverandør udføres reparation eller ændringer af tredje person på den leverede vare. Garantiarbejde udført at tredje person/reparatør dækkes ikke uden forudgående aftale.
34. Garantien gives udelukkende på den leverede vare og ikke på monteringsarbejde, rejseomkostninger, følgeskader etc. der er opstået i denne sammenhæng.

Ansvarsfrihed (force majure)
35. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen.
36. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 35, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
Ved force majure hos køber skal denne dække de omkostninger, sælger pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet.
37. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse handels- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse vil blive hindret i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i punkt 35.

Tvister/Lovvalg
38. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolens prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i sælgerens land.
39. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter loven i sælgerens land.

SAFE-TEC A/S · Industrivej 17B · DK-4683 Rønnede

(+45 56 31 58 10 Ê+45 56 31 58 · www.safe-tec.dk · mail@safe-tec.dk· CVR nr.: 27446590